Vállalati önkéntesség: a munkaerő-megtartás hatékony eszköze

Porubcsánszki Katalin
2019. július 15.

A számos iparágban érzékelhető munkaerőhiány és fluktuáció miatt a cégek egyre inkább igyekeznek munkavállalóikat megtartani és fejleszteni. Ennek egyik meghatározó eleme lehet a vállalati önkéntes programok kialakítása és működtetése.

 

Ebben fontos tényező, hogy a munkaerőpiacra néhány éve belépő korosztályok képviselői sokkal tudatosabbak a társadalmi kérdésekben. Az Y és Z generáció (felsőfokú végzettségű) tagjai közül sokan határozott preferenciával rendelkeznek a számukra fontos társadalmi témákkal kapcsolatban. Magánszemélyként rendszeresen önkénteskednek, munkavállalói és fogyasztói döntéseikben is fontos tényező számukra az üzleti szervezetek társadalmi felelősségvállalása (corporate social responsibility, CSR).

 

 

Fotó: Dakota Corbin / Unsplash

 

 

A vállalati CSR tevékenységek lehetséges típusai

 

A különböző jellegű CSR tevékenységek eltérő bevonódást, elköteleződést igényelnek és ennek megfelelően különböző mértékű érzékenyítő, fejlesztő hatást fejtenek ki az önkéntesekre és a fogadó szervezetekre egyaránt. A különböző CSR tevékenységek kombinálásával ráadásul többszörözhető az elért hatás.

 

 

 

 

 

A szponzoráció, adományozás formája lehet például eseti / rendszeres pénzbeli támogatás, pályázati rendszer működtetése vagy kampányszerű tárgyi adománygyűjtés a munkatársak körében (pl. ruha, játék). A forráshiánnyal küzdő nonprofit szektor szempontjából vitathatatlanul fontos segítség, ugyanakkor a munkatársak szempontjából ez váltja ki a legcsekélyebb elköteleződést és bevonódást.

 

A fizikai jellegű önkéntes tevékenységek körébe tartozhat például a takarítás, pakolás, kertrendezés, szemétszedés, festés, építés, véradás. A fizikai önkéntesség során lehetőség van helyszíni tapasztalatokat szerezni az adott társadalmi problémáról, illetve az önkénteseket fogadó nonprofit szervezet működéséről. Ez a tevékenység inkább kampányszerű, csapatépítő jellege miatt vonzó az üzleti szervezetek számára. A nonprofit szervezeteknek a rendszeres fizikai jellegű vállalati önkéntesség megszervezése – néhány kivételtől eltekintve – inkább kihívás, mint hasznos tevékenység. Ráadásul sok esetben minőségi problémák is adódnak az elvégzett feladatokkal kapcsolatban (a nem szakszerű kivitelezésből adódóan).

 

A mikroönkéntesség tartalma lehet például fordítás, internetes kutatás, kiadványok szerkesztése, adatrögzítés; rendezvényeken segítés, kisebb irodai feladatok vagy rövid szakmai feladatok elvégzése. Előnye, hogy rövid távú, szakmai jellegű feladatokba kapcsolódhatnak be az önkéntesek. Feltétele viszont, hogy szoros kapcsolat legyen a fogadó szervezet és az önkéntes kapacitásbázis között (ez lehet a vállalati CSR-ért felelős szervezeti egység vagy egy online platform). Az eredményes együttműködés záloga ugyanis a gyors információáramlás a felek között.

 

A projektalapú szakmai önkéntesség (vagy más néven: pro bono tevékenység) szakértői közreműködés a nonprofit szervezetek fejlesztésében (előre definiált menedzsment témák mentén), illetve mentorálás. Ez az egyik legnagyobb hatású vállalati CSR tevékenység a résztvevő önkéntesek és a fogadó nonprofit szervezet számára egyaránt. Az önkéntesek kipróbálhatják szakmai tudásukat új szervezeti keretek között, a nonprofit szervezetek pedig értékes üzleti szemlélettel gazdagodhatnak. Fontos, hogy az önkéntes a saját szaktudása szerinti témában tudjon bekapcsolódni a nonprofit szervezetek fejlesztési projektjeibe. Az önkéntes menedzsment feladatok kulcsfontosságúak ennél a tevékenységnél: a toborzással, felkészítéssel, nyomon követéssel, értékeléssel, koordinációval, kommunikációval kapcsolatos feladatok biztosítják és erősítik a szakmai önkéntes tevékenységek sikeres megvalósítását.

 

A hosszú távú együttműködés nonprofit szervezetekkel célja lehet inkubáció, szakmai partnerség, illetve beszállítói vagy vevői kapcsolatok kialakítása. Ez a tevékenység túlmutat a szakmai önkéntességen: tartalmaznak a vállalati munkatársak által végzett mentorálási és inkubációs feladatokat, ugyanakkor végső céljuk – a nonprofit szervezeti partnerek fejlesztésén keresztül – a vállalat szakmai, beszállítói vagy vevői partnerbázisának kiterjesztése. A vállalati CSR tevékenységekből származó marketing és HR előnyök ennél a tevékenységnél ötvözhetők a cég alapvető üzleti céljaival.

 

Mi tekinthető vállalati önkéntességnek?

 

Az önkéntes tevékenységeket sokféleképpen lehet definiálni, vannak határterületei és vitatott kategóriái. Van azonban néhány alapvető jellemző, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy önkéntes tevékenységről beszéljünk: az egyén szabad akaratából, önszántából történik; nem jár érte fizetség (maximum költségtérítés); más, családon kívüli személyek, társadalmi csoportok hasznára irányul (részletesebben lásd például: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény: „Az önkéntes tevékenység: szerepe az európai társadalomban és kihatásai”).

 

Az önkéntesség definícióját továbbfűzve vállalati önkéntességről akkor beszélhetünk, ha nemcsak az önkéntesség alapvető feltételei teljesülnek, hanem a cég valamilyen módon támogatja ebben a munkavállalót. Ez a támogatás lehet anyagi (például pénzadomány a munkatársak által javasolt nonprofit szervezeteknek vagy terembiztosítás önkéntes projektek számára) vagy munkaidő-kedvezmény (például évente néhány, önkéntes tevékenységgel töltött nap munkaidőként való elismerése vagy nonprofit szervezeti projektek karrierprogramba való bekapcsolása).

Ezzel összhangban nem tekinthetők vállalati önkéntességnek a munkatársak szabadidőben végzett önkéntes tevékenységei.

 

Ezt erősítik meg az egyik legújabb, USA-beli felmérés tanulságai is, amely szerint a vállalati szakmai önkéntes programok akkor válhatnak pozitív élménnyé a munkatársak számára, ha teljesülnek – többek között – a következő feltételek:

 • legyen jól meghatározott az önkéntes projekt fókusza és elvárt eredményei;
 • a munkaadó támogassa fizetett szabadnappal az önkéntes tevékenységek megvalósítását;
 • legyen valóban önkéntes a bekapcsolódási lehetőség (kötelező jelleg helyett);
 • az önkéntes tevékenység munkaidőben is végezhető legyen.

 

Vállalati önkéntes programok kialakítása

 

A vállalati önkéntes programok kialakítása és továbbfejlesztése során felmerül néhány koncepcionális kérdés, amit célszerű előzetesen tisztázni.

 • Elérni kívánt hatás: CSR előnyöket, HR előnyöket vagy üzletfejlesztési célokat kívánunk elérni?
 • Önkéntes tevékenységek tartalma: Milyen típusú CSR tevékenységeket szeretnénk megvalósítani?
 • Önkéntes tevékenységek földrajzi fókusza: Tervezünk-e földrajzi értelemben vett fokozatossággal az önkéntes tevékenységek elindításánál?
 • Potenciális önkéntesek köre: Meglévő kollégákat (illetve azok egy jól meghatározott csoportját) vagy korábbi munkatársakat is, esetleg jövőbeli, potenciális kollégákat is be kívánunk vonni (toborzási céllal)?
 • Témafókusz: A vállalat alaptevékenységeihez vagy támogató funkcióihoz kapcsolódó témákban szeretnénk önkéntes tevékenységeket végezni?
 • Nonprofit szervezeti fókusz: Meglévő nonprofit szervezeti partnereinkkel, a munkatársak által javasolt szervezetekkel vagy nyílt pályázás útján kiválasztott szervezetekkel dolgozzunk együtt?

 

Az angolszász országokban nagy hagyományai vannak a pro bono tevékenységeknek és a vállalati önkéntességnek. Az America’s Charities a következő ajánlásokat adja a vállalatoknak az önkéntes programjaik továbbfejlesztéséhez:

 • Az önkéntes program legyen összhangban a vállalat értékeivel és kommunikáljuk ezt a kapcsolódást.
 • Támogassuk és kezeljük partnerként a munkavállalókat az önkéntes tevékenységek kialakításában és végrehajtásában.
 • Kínáljunk választási lehetőséget a munkavállalóknak, teremtsünk lehetőséget a munkatársi kezdeményezések megfogalmazására.
 • Információtechnológiai támogatással tegyük egyszerűbbé a munkatársak tájékozódását és az önkéntes tevékenységek végzését.
 • Törekedjünk mély, sokrétű partneri kapcsolatok kialakítására nonprofit szervezetekkel.

 

A vállalati önkéntesség pozitív hatásai

 

A vállalati önkéntesség minden érintett számára értékes eredményeket hozhat: a résztvevő önkénteseknek, az önkéntes programot szervező vállalatnak és a fogadó nonprofit szervezeteknek egyaránt.

 

Az amerikai UnitedHealthcare felmérése összegyűjti, hogy a rendszeres önkénteskedés milyen pozitív hatásmechanizmust fejt ki egyéni, illetve munkahelyi szinten. Az önkéntes tevékenységet végzők jobb általános érzelmi és fizikai állapotról számoltak be, szemléletmódjuk gazdagodott, új ismeretségeket szereztek. Az összességében boldogabb és egészségesebb emberek munkavállalóként nagyobb hatékonysággal és elkötelezettséggel dolgoznak, emellett szakmai és szociális kompetenciáik is fejlődtek.

 

Tapasztalataink szerint a szakmai önkéntes programok multiplikatív hatásúak: az önkéntes tevékenységekben résztvevő munkatársak gyakran bevonják családtagjaikat, ismerőseiket is az önkéntes projektekbe. Esetenként a pro bono projektek lezárását követően, hosszabb távon is megmarad a kapcsolat az önkéntes és a fogadó szervezet között. Aki egyszer már részt vett szakmai önkéntes tevékenységben, az később is szívesen vállalkozik hasonló feladatra. A pro bono tevékenységek érzékenyítő hatása (a nonprofit szervezet tevékenysége vagy az általa képviselt társadalmi ügy iránt) szintén hosszú távú hatásként jelentkezik.

 

A különböző szakmai területek közös önkéntes tevékenysége egyedi hatású lehet mind az önkéntes, mint a fogadó szervezeti oldalon. A menedzsment témák mellett így például jogi és információtechnológiai kérdések is felkarolhatók a pro bono tevékenységek keretében.

 

Az önkéntes programok kialakításával és fejlesztésével foglalkozó Taproot Foundation szerint a vállalati szakmai önkéntes programok a céges HR stratégia erősítésére használhatók. A pro bono tevékenységek lehetősége vonzó a fiatal tehetségek számára, megkülönböztető jegy lehet a munkaadók között. A szakmai önkéntes projektek során a munkavállalók szakmai és vezetői készségei is javulnak, ami szintén motiváló a mai munkavállalók számára.

 

A szakmai önkéntes programokat felvállaló szervezetek egyszerre tesznek HR és PR céljaik megvalósításáért. Munkavállalóik toborzásához, képzéséhez, motiválásához és megtartásához is hatásos eszközt tudhatnak magukénak, eközben vevőik, partnereik számára is jól kommunikálható eredményeket építenek.

 

A hosszú távú nonprofit partnerségek üzleti célokat is szolgálhatnak: vevőként, beszállítóként vagy szakmai partnerként a nonprofit szervezetek hozzájárulhatnak a céges termékek és szolgáltatások megújításához, továbbfejlesztéséhez. A fogadó nonprofit szervezetek számára pedig jellemzően felbecsülhetetlen lehetőség az üzleti szemlélethez, módszertanhoz, eszközökhöz és kapcsolatokhoz való hozzáférés, amely a pro bono tevékenységek segítségével válik számukra elérhetővé.

 

A szerző az IFUA Nonprofit Partner ügyvezetője

 

A vállalati önkéntesség, szakmai önkéntes programok témáról további információt talál az IFUA Nonprofit Partner honlapján.